دما : 38 C   رطوبت : 5 %
حداکثر : 38 c   حداقل : 21 c