دما : 14 C   رطوبت : 7 %
حداکثر : 35 c   حداقل : 16 c