دما : 6 C   رطوبت : 25 %
حداکثر : 27 c   حداقل : 6 c