دما : -1 C   رطوبت : 15 %
حداکثر : 11 c   حداقل : -6 c