دما : 11 C   رطوبت : 24 %
حداکثر : 22 c   حداقل : 1 c